Wadlopen bij Paesens-Moddergat – contact

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met

Stichting Oan ‘e dyk
Achterwei 1
9136 PX Paesens

Contactpersoon: Harm Jan Wilbrink

T: 06 466 339 89
E: info@oanedyk.nl
W: www.oanedyk.nl