Wadlopen bij Paesens-Moddergat – contact

Heeft u vragen, wilt u meelopen?
Bel ons alstublieft, of stuur een Whatsapp bericht:

T: 06 466 339 89

Stichting Oan ‘e dyk
Achterwei 1
9136 PX Paesens

Contactpersoon: Harm Jan Wilbrink

E: info@oanedyk.nl
W: www.oanedyk.nl