Vogels kijken in de omgeving van Paesens-Moddergat

Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen vogels een korte of lange tussenstop in het Waddengebied, op doorreis van hun broedgebieden in Siberië, Canada of Scandinavië naar hun overwinteringsgebieden tot in Afrika aan toe en weer terug. Op deze manier kunnen ze voldoende voedsel vinden om de trektochten van duizenden kilometers te volbrengen. Zonder de Waddenzee zouden verschillende vogelsoorten niet kunnen bestaan.

Vogels en wadlopen
Tijdens het wadlopen in Paesens-Moddergat is meestal iemand aanwezig die de verschillende vogelsoorten kent. Op verzoek kunnen speciale wadlooptochten georganiseerd worden die gericht zijn op vogels. Wadvogels zijn aangepast aan de bijzondere omstandigheden in de Waddenzee. Hun leven wordt bepaald door het getij. Bij hoogwater drommen zij samen op plaatsen die nog droog zijn, de zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen. Andere vogels verzamelen zich bij hoogwater achter de dijk. Het is daarom steeds een massaal komen en gaan langs de Waddenkust. Bij laagwater kunnen de wadvogels bij hun voedsel, zoals schelpdieren en pieren in het drooggevallen wad en kleine kreeftjes en garnalen in de achtergebleven geulen en plassen. Om optimaal van het getij gebruik te maken volgen veel wadvogels de vloedlijn. De excursieleider neemt je mee naar plaatsen waar de meeste vogels te zien zijn, zonder deze te verstoren.

Rond de pier van Paesens-Moddergat
De pier van Paesens-Moddergat loopt zo’n twee kilometer de Waddenzee in. Je kunt er dus allerlei wadvogels zien, zoals de kanoetstrandloper en de bonte strandloper. Met name deze laatste vormen de indrukwekkende vliegformaties waar wadvogels bekend om zijn.

Vogelsoorten die je vaak op of rond de pier ziet zijn de steenloper, tureluur, scholekster, eidereend, bergeend en lepelaar. In de winter zie je vaak de sneeuwgors, strandleeuwerik, frater en ijsgors. In het voorjaar en najaar vind je vaak trekvogels, zoals de zwarte ruiter en de groenpootruiter. Ook heb je, zeker in het najaar, na een noordwesterstorm, kans op ‘echte zeevogels’, zoals de zeekoet.

Andere typische vogels die je hier ziet zijn de goudplevier en de zilverplevier. Je ziet bij het water natuurlijk ook verschillende soorten meeuwen en sterns, zoals de grote mantelmeeuw, het visdiefje en de kleine stern, die we vanaf eind juli vaak tijdens het wadlopen tegenkomen. Vanaf augustus zien we indrukwekkende aantallen rosse grutto’s. Roofvogels als de bruine kiekendief en de slechtvalk komen we hier regelmatig tegen. Een enkele keer vliegt er een velduil voorbij.

Peazemerlannen/Bantpolder/Hoek van de Bant
Dit is een kwelder-/verruigd poldergebied aan de Waddenzee en het Lauwersmeer. In het oog springen de grote zwermen vogels. In de zomer vooral door de steltlopers, weidevogels en wadvogels zoals de kluut, scholekster, kievit, wulp, tureluur, grutto, goudplevier en de bonte strandloper. In de winterperiode vliegen indrukwekkende formaties ganzen in het omgeving, vaak gevormd door de brandgans en de rotgans. Omdat het een nat terrein is vind je veel soorten eenden, zoals de kuifeend, wintertaling, slobeend, toppereend en smient. Waterminnende vogels die hier leven zijn verder de watersnip, de zwarte en Noordse stern en de gele kwikstaart. Andere typische vogels die je hier kunt verwachten zijn de slechtvalk, bonte kraai, kemphaan, regenwulp, tapuit, grote zilverreiger en grote mantelmeeuw. De Bantpolder zelf is een afgesloten gebied, waar je omheen kunt wandelen. Vanuit je auto op de parallelweg tussen Anjum en de Hoek van de Bant heb je goed zicht en verstoor je de vogels niet.

Lauwersmeer/ haven Lauwersoog
Het Lauwersmeergebied bestaat voor het grootste gedeelte uit natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Met name voor watervogels is het een van de rijkste gebieden van Nederland.

De Ezumakeeg aan de Friese kant van het Lauwersmeer, waar enkele vogelkijkhutten staan, is zeer geliefd bij vogelaars. Aan de Groninger zijde kunnen vogelliefhebbers terecht bij het Jaap Deensgat, waar ook een hut staat. Daarnaast zijn er vogelhutten op de Vlinderbalg, in de Kollumerwaard, op de Ballastplaat en op de Groninger Platen (Schildhoek) bij Vierhuizen.

Het Oude Robbengat in het noorden, is eveneens een gewilde plaats voor vogelaars, net als de sluizen van Lauwersoog, waar je in het najaar, vooral bij noordwesterstormen, bijzondere zeevogels kunt zien.

Typische vogels die je in het Lauwersmeergebied kunt verwachten zijn de bonte kraai, slechtvalk, kuifeend, toppereend, smient, brandgans, rotgans, kemphaan, bruine kiekendief, zilverplevier, goudplevier, watersnip, gele kwikstaart, kievit, grutto, scholekster, kluut, tapuit, koekoek, zwarte stern, grote zilverreiger en lepelaar.

Voor recente waarnemingen van vogels in de omgeving zie www.lauwersmeer.com

Bijzondere vogels die recent in het gebied rond Paesens-Moddergat zijn waargenomen:
grote Canadese gans, witbuikrotgans, zwarte rotgans, wilde zwaan, brilduiker, bokje, houtsnip, kwartel, ijsvogel, kleine zilverreiger, oeverpieper, blonde ruiter, poelruiter, steppevorkstaartplevier, zilverplevier, strandplevier, steltkluut, bontbekplevier, paarse strandloper, breedbekstrandloper, drieteenstrandloper, krombekstrandloper, Temmincks strandloper, kleine strandloper, zwartkopmeeuw, drieteenmeeuw, reuzenstern, zwarte stern, grote stern, dwergstern, kleine jager, velduil, blauwe kiekendief, ruigpootbuizerd, smelleken, visarend, steppekiekendief, zeearend, dwerggors, geelgors, roodborsttapuit

Bijzondere vogels die recent in het gebied Paezemerlannen / Bantpolder / Hoek van Bant zijn waargenomen:
roodhalsgans, witbuikrotgans, zwarte rotgans, sneeuwgans, ijseend, kuifduiker, geoorde fuut, houtsnip, bokje, ijsvogel, kleine zilverreiger, zwarte ruiter, poelruiter, bontbekplevier, breedbekstrandloper, drieteenstrandloper, kanoetstrandloper, Temmincks strandloper, kleine strandloper, dwergmeeuw, zwartkopmeeuw, dwergstern, reuzenstern, witwangstern, witvleugelstern, velduil, ransuil, smelleken, rode wouw, zwarte wouw, visarend, zeearend, blauwe kiekendief, grauwe kiekendief, ruigpootbuizerd, roodborsttapuit, ortolaan, ijsgors, beflijster, grote gele kwikstaart, frater

Bijzondere vogels die recent in het gebied Lauwersmeer / Haven van Lauwersoog zijn waargenomen:
roodhalsgans, witbuikrotgans, toendra rietgans, zwarte rotgans, roodhalsgans, kleine rietgans, sneeuwgans, wilde zwaan, kleine zwaan, zwarte zee-eend, brilduiker, zomertaling, Amerikaanse wintertaling, Bahama Pijlstaart, krooneend, kuifduiker, middelste zaagbek, nonnetje, geoorde fuut, houtsnip, bokje, kwartel, kwartelkoning, porseleinhoen, ijsvogel, roerdomp, kleine zilverreiger, purperreiger, zwarte ooievaar, kraanvogel, heilige ibis, Europese flamingo, ooievaar, witgatje, IJslandse grutto, regenwulp, bontbekplevier, groenpootruiter, blonde ruiter, poelruiter, terekruiter, bosruiter, steltkluut, drieteenstrandloper, drieteenstrandloper, bonte strandloper, kleine strandloper, krombekstrandloper, breedbekstrandloper, Temmincks strandloper, kanoetstrandloper, gestreepte strandloper, Bonapartes strandloper, grauwe franjepoot, strandplevier, bontbekplevier, morinelplevier, kleine plevier, baltische mantelmeeuw, drieteenmeeuw, zwartkopmeeuw, dwergmeeuw, geelpootmeeuw, kleine mantelmeeuw, dwergstern, witwangstern, lachstern, reuzenstern, zwarte stern, grote jager, kleine jager, kleinste jager, middelste jager, zeearend, visarend, ruigpootbuizerd, wespendief, grauwe kiekendief, blauwe kiekendief, steppekiekendief, roodpootvalk, smelleken, rode wouw, zwarte wouw, kerkuil, ransuil, havik, klapekster, grauwe klauwier, kleine bonte specht, middelste bonte specht, groene specht, draaihals, roze spreeuw, zomertortel, groene bijeneter, kruisbek, oeverzwaluw, wielewaal, frater, roodborsttapuit, buidelmees, Engelse kwikstaart, grote gele kwikstaart, sijs, roodmus, blauwborst, grote karekiet, bosrietzanger, snor, rietzanger, baardman, bladkoning, Noordse kwikstaart, rouwkwikstaart, spotvogel, roodkeelpieper, waterpieper, strandleeuwerik, boomleeuwerik, kuifleeuwerik, nachtegaal, zwarte mees, witkoppige staartmees, roodborsttapuit, appelvink, vuurgoudhaantje, grote barmsijs, kleine barmsijs, ortolaan, geelgors, sneeuwgors, ijsgors, grauwe gors